Hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel HD500

451.000,0

Gói Hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice HD500:

  • Số lượng hóa đơn: 500 hóa đơn
  • Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  • Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường
  • Được ký bằng chữ ký điện tử
  • Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu
Danh mục: