Hướng dẫn sử dung Temis Sở Giáo Dục

I. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này là một phần của tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Admin Sở Giáo dục, mô tả quy trình và hướng dẫn cách thức thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tải về tại đây

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1.  Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1.  Danh mục từ viết tắt

 

TT Ký Hiệu Nguyên nghĩa
1 GVPT Giáo viên phổ thông
2 CBQL Cán bộ quản lý
3 CNN Chuẩn nghề nghiệp
4 GV, NV Giáo viên, nhân viên
5 DTTS Dân tộc thiểu số

3.  Hướng dẫn thao tác trên hệ thống.

3.1.  Đăng nhập vào hệ thống

 –     Đăng nhập vào hệ thống Bồi dưỡng giáo viên người học theo hình minh hoạ dưới đây:

 1. Tài khoản: Thực hiện nhập mã tài khoản.
 2.  Mật khẩu: Nhập mật khẩu tài khoản.
 3.  Đăng nhập: Sau khi nhập đúng (1) và (2), click “Đăng nhập” thực hiện đăng nhập vào hệ thống Bồi dưỡng giáo viên.

Lưu ý:

 • Trường hợp GVPT/CBQL chưa điền thông tin cá nhân hoặc GVPT chưa có tổ chuyên môn. Khi đăng nhập thành công sẽ chuyển hướng đến màn hình “Thông tin hồ sơ cá nhân của Giáo viên/CBQL”. Sau hoàn thành thông tin cá nhân thực hiện hiện đăng nhập vào hệ thống “Bồi dưỡng giáo viên”.

3.2.  Temis (TTQL người học).

 Tại màn hình Nhiệm vụ, chọn Temis :

Màn hình TTQL hiện ra như sau:

Trong đó:

 • (1) Tổng quan: Xem được nhiệm vụ của Trường phòng giáo dục cấp huyện, tổng quan tình hình đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp (CNN) của các hiệu trưởng trực thuộc Phòng/Sở.
 • (2) Đánh giá CBQL: Danh sách các trường đã gửi thông tin đánh giá CNN.
 • (3) Kết quả đánh giá chung: Xem kết quả đánh giá giáo viên, kết quả đánh giá hiệu trưởng/hiệu phó
 • (4) Tổng hợp kết quả đánh giá: Hiển thị bảng tổng hợp chung kết quả đánh giá của hiêu trưởng.
 • (5) Báo cáo: xem các báo cáo tổng hợp
 • (6) Năm học: Hiển thị dữ liêu theo năm học

3.3.  Tổng quan.

3.3.1  Tổng quan/Nhiêm vụ.

–     Sau khi đăng nhập hệ thống, chọn Temis, tại màn hình Temis, chọn Tổng quan theo hình minh họa dưới đây:

Tại đây sẽ hiển thị nhiêm vụ của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tọa như sau:

3.3.2  Năm đánh giá.

Để chọn năm đánh giá, bạn nhìn về phía bên phải màn hình và chọn năm xem đánh giá:

3.4.  Đánh giá hiệu trưởng/Cán bộ quản lý (CBQL).

3.4.1  Đánh giá.

Tại menu ngang trong Temis, chọn Đánh giá CBQL, màn hình hiên ra như sau:

 • Tại (1) Lựa chọn đơn vị cần đánh giá

 

 • Tại (2) Tìm kiếm cán bộ quản lý. Tại đây, bạn có thể nhập tên, mã hoặc email của cán bộ quản lý. Sau đó, click (3) Tìm kiếm.
 • Kết quả trả về là (4) Danh sách các đơn vị kèm thông tin hiệu trưởng của các trường. Trong đó:

+    Những trường chưa được gán hiệu trưởng sẽ không hiện thông tin gì cả.

 

+    Những trường đã được gán hiệu trưởng sẽ hiển thị thêm thông tin về hiệu trưởng, đã gửi thông tin đánh giá CNN hay chưa, và cho phép đánh giá

CNN của hiệu trưởng đó.

 

+     Với cán bộ chưa gửi thông tin CNN sẽ hiển thị

 

+    Để đánh giá hiệu trưởng của 1 trường, bạn click vào nút

 

 • Sau đó, một bảng gồm các tiêu chí đánh giá sẽ hiện ra cho bạn đánh giá cán bộ:

Trong đó:

 • (1) Xem bản tự đánh giá: Bạn có thể xem lại bản tự đánh giá của hiệu trưởng
 • (2) Xem tổng hợp ý kiển của GV, NV: Bạn có thể xem lại bản đánh giá của giáo viên, nhân viên cho hiêu trưởng và do hiêu

trưởng tải lên,

 • (3) Sử dụng kết quả tự đánh giá của hiêu trưởng: Bạn có thể đánh giá hiêu trưởng bằng chính bản tự đánh giá của hiêu trưởng.
 • (4) Tích vào để đánh giá theo các tiêu chí đã đề ra
 • (5) Kết quả đánh giá thể hiện bằng biểu đồ
 • (6) Nhận xét: Bổ sung thêm các điểm mạnh và những vấn đề cần cải thiện
 • Sau khi đánh giá xong, bạn có thể click vào (7) Duyệt và chưa gửi đi hoặc (8) Duyệt và gửi đi, để gửi kết quả lên cấp trên.

3.4.2  Gửi cảnh báo

 Thông báo cảnh báo sẽ được gửi đến email của các CBQL được chọn, trong email bao gồm tiêu đề là tiêu đề của thông báo. Nôi dung mail chính là nội dung của thông báo.

 • Check box để chọn Giáo viên
 • Gửi cảnh báo đến [số lượng] giáo viên.

Sau đó môt form để điền thông tin cảnh báo sẽ hiên ra như sau:

 1. Cho phép chọn tất cả các giáo viên để gửi cảnh báo đến tất cả các giáo viên.
 2. Thông tin chứa tiêu đề thông báo.
 3. Nôi dung thông báo.
 4. Gửi thông báo đi.

3.5.  Xem báo cáo.

3.5.1.  Kết quả đánh giá chung

Tại menu ngang trong Temis, chọn Kết quả đánh giá chung, màn hình hiện ra như sau:

 • Tại (1) Lựa chọn đơn vị cần xem kết quả đánh giá
 • Tại (2) Tìm kiếm cán bộ quản lý. Tại đây, bạn có thể nhập tên, mã hoặc email của cán bộ quản lý. Sau đó, chọn (3) Tìm kiếm.
 • Kết quả trả về là (4) Danh sách các đơn vị kèm thông tin hiệu trưởng của các trường. Trong đó:

+    Với Hiệu trưởng/CBQL chưa gửi thông tin tự đánh giá sẽ hiển thị

+    Với Hiệu trưởng/CBQL chưa được cấp trên đánh giá sẽ hiển thị


+    Để xem thông tin Hiệu trưởng/CBQL tự đánh giá, bạn chọn vào nút

+    Để xem thông tin cấp trên đánh giá Hiệu trưởng/CBQL, bạn chọn vào nút

 • Khi bạn chọn Xem bản tự đánh giá, hiển thị màn hình kết quả tự đánh giá của Hiệu trưởng/CBQL tương ứng

 • Khi bạn chọn Xem cấp trên đánh giá, hiển thị màn hình kết quả đánh giá của cấp trên với Hiệu trưởng/CBQL tương ứng

3.5.2.  Tổng hợp kết quả đánh giá

Tại menu ngang trong Temis, chọn Tổng hợp kết quả đánh giá, màn hình hiên sau:

 

 • Tại (1) Lựa chọn đơn vị cần xem kết quả đánh giá. Sau đó, chọn (2) Tìm kiếm.
 • Tại (3) xuất excel kết quả xếp loại đánh giá Hiệu trưởng của cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Kết quả trả về là (4) Danh sách các Hiệu trưởng kèm theo thông tin đơn vị và kết quả đánh giá Hiệu trưởng của các trường.

3.5.3.  Báo cáo

Tại menu ngang chọn (1) Báo cáo, màn hình hiện ra như sau

:

Trong đó:

 • (2) Xem danh sách báo cáo thống kê
 • (3) Xem báo cáo theo công văn
 • (4) Xem Kết quả đánh giá về chương trình bồi dưỡng thường xuyên
 • (5) Xem báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và CBQLCSGDPT theo các tiêu chí trong chuẩn nghề nghiêp.

a)     Báo cáo thống kê.

Tại màn hình báo cáo thống kê, Báo cáo được thống kê theo xếp loại đánh giá chung theo từng cấp học và chia theo từng tiêu chí. Trong đó bao gồm cả bản tự đánh giá của giáo viên và bản đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông giành cho giáo viên.

 • (1) Báo cáo tổng hợp đánh giá và xếp loại của GVPT/CBQL theo chuẩn nghềnghiêp :

Bao gồm 2 báo cáo sau:Tổng hợp kết quả của sở đánh giá và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiêp giáo viên.( Được hiển thị trên 2 đơn vị là số lượng và % trên tổng  số ).

 • (1) Xem tổng hợp kết quả đánh giá và xếp loại của giáo viên.
 • (2) Thực hiên xuất excel bản báo cáo đang hiển thị và lưu về máy.
 • Tổng hợp kết quả của sở đánh giá xếp loại CBQL theo chuẩn hiệu trưởng.( Được hiển thị trên 2 đơn vị là số lượng và % trên tổng số).

 • (1) Xem tổng hợp kết quả đánh giá và xếp loại của CBQL.
 • (2) Thực hiên xuất excel bản báo cáo đang hiển thị và lưu về máy.
 • (2) Báo cáo tổng hợp theo tiêu chí kết quả đánh giá và xếp loại của GVPT/CBQL theo tiêu chuẩn nghề nghiêp:

Báo cáo được thể hiên qua 2 đơn vị là số lượng và % trên tổng số. Kết quả đánh giá của GVPT được thống kê trên từng tiêu chí ( 15 tiêu chí của GVPT và 18 tiêu chí của CBQL)

 • (1) Form tìm kiếm theo đơn vị con – Các phòng trong sở.
 • (2) Xem tổng hợp kết quả đánh giá và xếp loại của GVPT/CBQL theo từng tiêu chí.
 • (3) Thực hiêṇ xuất excel bản báo cáo đang hiển thị và lưu về máy.

a)     Báo cáo theo công văn.

Tại mục báo cáo theo công văn,Kết quả đánh giá của GVPT/CBQL được chia theo 2 văn bản sau:

Biểu mẫu 3 phụ lục 3 thống kê kết quả tự đánh giá và Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông dành cho giáo viên theo 4 mức (chưa đạt, đạt, khá, tốt) và chia theo 3 cấp (Tiểu học, THCS, THPT).

 

 1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên.
 2. Kết quả đánh giá của cơ sở GDPT ( Hiêu trưởng đánh giá giáo viên).
 3. Xuất excel theo BM3/PL3.
 • Biểu mẫu 1 phụ lục 3 công văn 4529, thống kê kết quả tự đánh giá và Kết quả đánh giá của cấp trên dành cho CBQL theo 4 mức (chưa đạt, đạt, khá, tốt) và chia theo 3 cấp (Tiểu học, THCS, THPT)

 • Kết quả tự đánh giá hiêu trưởng/hiêu phó.
 • Kết quả đánh giá của sở cho hiêu trưởng/hiêu phó.
 • Xuất excel theo BM1/PL3.4529

a)       Kết quả đánh giá về chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GVPT hoăc CBQL cơ sở giáo dục phổ thông Thống kê được tổng số và tỉ lệ % số các giáo viên tham gia học tâp trực tuyến, Hoàn thành 2 mô đun bồi dưỡng 2020, Số giáo viên hoàn phiếu khảo sát trực tuyến, số giáo viên hài lòng với mô đun, điểm trung bình trên các mục ( Từ mục I đến mục V) .

Trong đó :

 • Xem tổng hợp kết quả thống kê theo 3 cấp học và tổng số.
 • Xuất excel dữ liêu báo cáo.
Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GVPT được thống kê theo:
 • Số lượng và tỷ lệ % GVPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số GVPT tham gia học tập trực tuyến: tổng chung, và phân tách theo cấp học; theo các nhóm, Nữ, DTTS, Nữ DTTS và công tác ở vùng khó khăn.
 • Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng: tổng chung của các item (19 item) và phân tách theo cấp học; theo các nhóm Nữ, DTTS, Nữ DTTS, Công tác ở vùng khó khăn.
 • Mức độ hài lòng về các hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến: tổng chung và phân tách theo cấp học; theo các nhóm Nữ, DTTS, Nữ DTTS, Công tác ở vùng khó khăn.
 • Mức độ hài lòng về Sự sẵn có của chương trình BDTX trực tuyến: tổng chung và phân tách theo cấp học; theo các nhóm Nữ, DTTS, Nữ DTTS, Công tác ở vùng khó khăn.
 • Mức độ hài lòng về Sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV/CBQLCSGD PT: tổng chung và phân tách theo cấp học; theo các nhóm Nữ, DTTS, Nữ DTTS, Công tác ở vùng khó khăn.
 • Mức độ hài lòng về Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS theo cấp học: tổng chung và phân tách theo các nhóm Nữ, DTTS, Nữ DTTS, Công tác ở vùng khó khăn.

Lưu ý:

Số lượng và tỷ lệ % người trả lời phiếu đạt điểm trung bình tất cả các mục từ 2.5 đến 4.0. Đánh giá mức Hài lòng khi tổng thể mỗi phiếu khảo sát phải là 5/5 mục đều đạt điểm TB từ 2.5 đến 4.0

Số liệu được phân tách theo cấp học: tổng chung và theo: giới tính, DTTS, Nữ DTTS, công tác ở vùng khó khăn.

b)   Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và CBQLCSGDPT theo các tiêu chí trong chuẩn nghề nghiệp.

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và CBQLCSGDPT theo các tiêu chí trong chuẩn nghề nghiệp thống kê được nhu cầu bồi dưỡng của GVPT và CBQL theo 5 tiêu chí và 3 cấp học, phân chia theo nhu cầu của các đối tượng thuôc Nữ, nữ dtts, dtts, thuôc vùng khó khăn.

 • Báo cáo nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiêp, bao gồm 2 báo cáo sau:

Trong đó :

 • Xem được thông tin báo cáo nhu cầu bồi dưỡng theo các tiêu chí.
 • Xuất excel bản báo cáo báo cáo nhu cầu bồi dưỡng.

Trong đó :

 • Xem được thông tin báo cáo nhu cầu bồi dưỡng theo các tiêu chí và cấp học.
 • Xuất excel bản báo cáo báo cáo nhu cầu bồi dưỡng.
 • Báo cáo nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá CBQL CSGDPT theo chuẩn hiêụtrưởng, bao gồm 2 báo cáo sau:

Trong đó :

 • Xem được thông tin báo cáo nhu cầu bồi dưỡng theo các tiêu chí Sở giáo dục.
 • Xuất excel bản báo cáo báo cáo nhu cầu bồi dưỡng.

Trong đó :

 • Xem được thông tin báo cáo nhu cầu bồi dưỡng theo các tiêu chí và cấp học.
 • Xuất excel bản báo cáo báo cáo nhu cầu bồi dưỡng.
 • Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp

Kế hoạch học tâp, bồi dưỡng phát triển năng lực của GVPT/CBQL CSGDPT trong năm tiếp theo sẽ được thống kê sau báo cáo nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá của GVPT và CBQL theo các nôi dung :

 • Nội dung đăng ký học tâp, bồi dưỡng của GVPT/CBQL
 • Thời gian hoàn thành module bồi dưỡng trong kế hoạch GVPT/CBQL
 • Điều kiện thực hiên trong kế hoạch của GVPT/CBQL

Trong đó :

 • Xem được thống kê thông trong kế hoạch nhằm bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiêp trong năm tiêp theo của GVPT/CBQL.
 • Xuất excel bản báo cáo kế hoạch bồi dưỡng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *